مجید خرازیان مقدم مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری معاونت محیط طبیعی که هفته گذشته برگزار شد، گفت: تمرکز این دفتر بر گونه های در معرض انقراض قرار دارد. وی در این نشست بیان کرده بود هر گونه ای باید برنامه حفاظت مدیریت داشته باشد تا در راستای آن بتوانیم بر اساس اولویت  ها اقدامات خود را انجام دهیم. در همین راستا با وجود کمبود امکانات، قراردادهای شش هفت گونه نظیر گورخر،‌…
دنیای سفر