ساعت هایی که بر مچ دست راست خود بسته بودند هم انگار نمی توانست زمان را به آن ها یادآوری کند و بفهماند دیگر زمانه ی در افتادن با مظاهر تمدن و آثار باستانی نیست. انگار نمی فهمیدند که زمین و مردمانش از ترور و تروریست و تروریسم یک جا بیزار است. نمی فهمیدند پتک های سنگینی که برای نابودی میراث کهن و آثار باستانی بالا می برند، بر فرق سر خودشان فرود خواهد آمد چه دنیا دیگر خشک مغزان تروریست را دشمن می…
دنیای سفر