به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ این پایگاه در آینده ای نزدیک فعالیت خود را در موضوع های چند رشته ای شروع می کند.

برنامه ریزی و هدایت پژوهش ها و تحقیقات در زمینه های مختلف علوم مربوط به میراث فرهنگی از جمله باستان شناسی، ابنیه و بافت های فرهنگی-تاریخی، زبان شناسی، کتیبه و متون، حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی از جمله وظایف این پایگاه است.

برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها…
دنیای سفر