طی سال های اخیر، این چندمین بار است که یک بیماری بومی، به وسیله پشه ها، مردم را در دیگر نقاط جهان نیز آلوده می سازد. متخصصین می گویند چندین دلیل سبب شیوع سریع زیکا شده اند: تغییر اقلیم، شهری سازی و مسافرت. هر سه دلیل در کنار هم این نوید را می دهند که نه تنها زیکا ماندنی است، بلکه احتمال ابتلای گسترده تر شدنش هم وجود دارد.

زیکا ویروس امروز نیست، بلکه قریب به ۸۰ سال است که توسط بشر شناخته شده…
دنیای سفر