به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، شیرین ابوالقاسمی مدیر طرح حفاظت از زاگرس با بیان اینکه در دهه های اخیر و در نتیجه تغییرات جمعیت، نظام های اقتصادی و اجتماعی و کاهش روش های مدیریت و کاربری سنتی زمین، در اثر توسعه ناپایدار و نا متوازن، منابع زیستی زاگرس رو به کاهش نهاده است، گفت: چنانچه شیوه های کنونی استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست تغییر داده نشود، دیری نخواهد پایید که بخش قابل…
دنیای سفر