در این گزارش که امروز پنجشنبه چاپ شده است آمده است: ایران، کشوری باستانی اما با کاستی های فراوان ؛ اینک در حال پدیدار شدن به یک قطب گردشگری است. تحریم ها برداشته شده و فرصتی مغتنم به ایران بخشیده است تا بتواند در این افق تازه به شیوه ای نو کسب درآمد کند: جذب گردشگر.

صنعت توریسم، همواره یکی از اولویت های اصلی برنامه های تمام دولت های ایران بوده است، اما در واقع رونق این صنعت با توافق هسته ای…
دنیای سفر