به گزارش خبرگزاری آریا، محمد میرشکرایی چهره ماندگار و مدیر مسئول فصلنامه هفت گنبد این مطلب را در نشست پنل “میراث فرهنگی توسعه پایدار ، صلح و وفاق ملی” مطرح کرد.

همایش میراث فرهنگی توسعه پایدار
دنیای سفر