به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعدالله نصیری قیداری موضوعات مربوط به انقطاع نسل حاضر از میراث گذشته، دیالوگ و دیپلماسی فرهنگی، مباحث مربوط به طبیعت و محیط زیست و چگونه جهانی شدن و ایرانی ماندن را مورد بررسی قرار داد و ایجاد کارگروه صلح و وفاق ملی را یک دریچه نو به نحوه نگاه توسعه پایدار در میراث فرهنگی دانست و افزود: با معرفی برنامه توسعه پایدار که سازمان ملل در نوامبر سال ۲۰۱۵ در پاریس تصویب کرد…
دنیای سفر