بسیاری از ما سفر با انواع شیوه های حمل و نقل را تجربه کرده ایم. جدا از خاطرات سفر، آنچه به عنوان مقدمه یک سفر می تواند آغاز سفر را تلخ یا شیرین کند، تهیه بلیت است؛ مسئله ای که تلاش زیادی برای تسهیل آن شده اما به نظر می رسد تهیه بلیت در برخی شیوه های سفر، اما برای مسافران غیرشفاف و با اما و اگرهایی همراه است.

در حوزه ریلی، از ۲ سال پیش، نظام فروش یکپارچه ای از سوی راه آهن راه اندازی شده است و…
دنیای سفر