محمد درویش در نشست خبری نخستین جشنواره «تجربه های موفق سمن های محیط زیستی، گردشگری پایدار و انجمن های دانشجویی»، گفت: جشنواره انتخاب مهم ترین تجربه های سمن های حوزه محیط زیست، انجمن های دانشجویی و میراث فرهنگی، تلاش می کند اتفاقاتی را که در گوشه گوشه کشور رخ می دهد؛ اما پوشش رسانه ای مناسبی ندارد، پوشش دهد و کمک می کند توانایی اکولوژیک سرزمین ارتقا پیدا کند و ضمن تقدیر از این اتفاقات، شرایطی را…
دنیای سفر