به گزارش نیچر: جنگ داخلی سوریه الهام بخش تلاش های خلاقانه بسیاری برای مستندسازی و حفاظت از سایت ها و آثار باستانی در معرض تهدید جنگ و غارت بود.

حمله دولت اسلامی به یکی از معابد پالمیرا
دنیای سفر