به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ این طرح که در ۲۰ بند تدوین شده حمایت و مرمت بافت های تاریخی، در نظر گرفتن تسهیلات بانکی و مشوق هایی برای ساکنان بافت های فرهنگی و تاریخی را مد نظر دارد.

بافت تاریخی یزد
دنیای سفر