روسیه ۱۷ میلیون گردشگر خروجی دارد. پس از تیره شدن روابط مسکو و آنکارا، تهران وارد عمل شده تا نظر گردشگران روس را به ایران جلب کند. معاون گردشگری کشورمان پس از رایزنی با آژانس گردشگری فدرال روسیه به این باور رسیده است که ایران درصد زیادی از آن ۱۷ میلیون گردشگر را می تواند جذب کند.

یک گردشگر خارجی در حال عکس برداری از آرامگاه کوروش
دنیای سفر