به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه لک، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین در همایش «حامیان محیط   زیست با رویکرد توسعه کیفیت محیط  مرزیستی»، به دریاچه ارومیه اشاره کرد و با بیان اینکه دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک نخواهد رسید، گفت: کف دریاچه از نمک انباشته شده است بنابراین هرچه آب وارد آن شود تبخیر خواهد شد. به همین دلیل هیچ گاه به تراز اکولوژیک خود نخواهد رسید.

رسوب نمک در دریاچه ارومیه
دنیای سفر