اقبال شاکری در پاسخ به سوالی در خصوص علت خرید اتوبوس های حمل و نقل عمومی از کشورهای خارجی توسط شهرداری گفت: دولت چین فاینانس هایی به منظور خرید اتوبوس در اختیار شهرداری تهران قرار داده است. هر چند ما هم به عنوان اعضای شورای شهر با این امر موافق نیستیم اما شهرداری برای نخریدن اتوبوس از این کشور اختیاری ندارد.

وی اظهار کرد: تنها امتیازی که در اختیار شهرداری تهران قرار داد همین فاینانس چین است؛…
دنیای سفر