آگاه شدن راهنمایان تور و فرا گرفتن استانداردهای جهانی با این هدف که سفر برای گردشگران خسته کننده و کِسالت آور به نظر نیاید و امنیت مسافر و راهنما به مخاطره نیافتد، شاید این بار پایانی باشد برای تورهایی که “شادِ شاد” خوانده می شوند و رفتارهای ناهنجار، غیراستاندارد و مغایر با عرف جامعه محلی را بدون آنکه سطح آگاهی مسافر را ارتقاء دهد، به نمایش می گذارد.

معمولا تعریف راهنمای تور در ایران با آنچه…
دنیای سفر