به گزارش روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)؛ مرحله نهایی مزایده ۹ بنای تاریخی با بازگشایی پاکت های (ج) متقاضیان حاضر در این مزایده انجام شد. طی این مرحله از مزایده که در محل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار شد، برندگان نهایی مزایده ۸بنا مشخص شدند. این در حالی است که مزایده یک بنای دیگر به دلیل رد شدن شرایط متقاضیان، تجدید می شود.

مزایده برگزار شده 9 بنای تاریخی
دنیای سفر