سیدجواد زمانی طرح دو روز تعطیلی آخر هفته را یکی از مهم ترین اتفاقاتی دانست که در جریان سامان دادن به تعطیلات باید به آن دست یافت. وی افزود: «تعطیلی دو روز آخر هفته، با فراهم کردن فرصت کافی برای استراحت و فراغت از کارهای روزمره، سبب نزدیکی اعضای خانواده و قوام پیوندهای فامیلی شده، فرصتی برای سفرهای کوتاه خارج از شهر فراهم می کند و همین امر از ترافیک و آلودگی شهرهای بزرگ می کاهد؛ همچنین باز هم باید…
دنیای سفر