قطار چین و هند به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای جهان برای افزایش رشد اقتصادی خود دست به دامان توسعه صنعت ریلی و ایجاد زیرساخت جدید برای پیش راندن رشد اقتصادی کشورشان شده اند و رویکرد جدیدی برای توسعه اقتصاد خود که در گرو توسعه ریلی است، پیروی می کنند.

رقابت بر سر توسعه صنعت ریلی به دلیل تاثیر بسزای آن در افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای کشورها، در شرایطی میان غول های اقتصادی در گرفته…
دنیای سفر