مقوله “رشد فراگیر” (Inclusive Growth) یکی از موضوعاتی است که چه مسئولان دولتی و چه مدیران پروژه های بین المللی به دنبال دستیابی به آن هستند، دفتر پروژه بین المللی توسعه مدل ملی حمایت اجتماعی و توانمندسازی (www.nspm.ir) مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر توسعه سازمان ملل (UNDP) نیز از جمله دفاتری است که سعی می کند به این مقوله اما با یک رویکرد متفاوت دست یابد. در این پروژه، مساله فقر…
دنیای سفر