رسانه هایی که عامل ریزگردها را خارج از ایران معرفی می کردند حالا منشا آن را داخلی و ناشی از سوء مدیریت معرفی می کنند.

هادی خانیکی استاد ارتباطات در هشتمین نشست از سلسله نشست های موسوم به «گفتگوهای پردیسان» به آسیب شناسی رابطه محیط زیست و ارتباطات پرداخت.

به گزارش خبرنگار کلید ملی، «گفتگوهای پردیسان» نشست های ماهانه علمی-آموزشی است که دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار…
دنیای سفر