تصویر کشورها برای دست یافتن به پیشرفت و کامیابی به اندازه ی برند شرکت ها برای موفقیت در بازار مهم است؛ زیرا این تصویر بر رفتار و گرایش های گروه هدف شنوندگان آن کشور – از سرمایه گذاران خارجی، گردشگران، مصرف کنندگان، دانشجویان و دانش آموزان خارجی گرفته تا کارآفرینان، شرکای تجاری، رسانه ها و سایر دولت ها – تاثیرات بسیاری بر جای می گذارد.

امروزه هر کشور، شهر و منطقه ای بر روی کره زمین برای تصاحب…
دنیای سفر