کارشناسان بر این باورند که افزون بر چالش های سیاسی و فرهنگی، برخی از مهم ترین مشکلات موجود در ایران که مانع رشد این صنعت شده است عبارت است از: کمبود زیرساخت های اقامتی و حمل و نقل، کمبود نقدینگی و سرمایه گذاری، نبود برنامه جامع تبلیغات و برندسازی، بوروکراسی پیچیده، ناکارآمدی نیروی انسانی متخصص، مشکلات صدور روادید، عدم پایش مستمر و نبود آمار دقیق از بخش های مختلف صنعت گردشگری، تعدد مراکز تصمیم…
دنیای سفر