چهارشنبه گذشته بود که فردی مسلح به کافه ای در استانبول وارد شد و چهار نفر را زخمی کرد. دو روز قبل از آن، منطقه ی دیگری از استانبول شاهد حمله مسلحانه ای بود که جان چهار نفر را تهدید کرد. یک ماه پیش نیز قلب این شهر توریستی لرزید و خون ۳۰ گردشگر در میدان “سلطان احمد” به زمین ریخته شد. به دنبال این اتفاقات، اروپا به اتباع خود برای سفر به ترکیه هشدار داد.

این کشور گردشگرپذیر در حالی درگیر این…
دنیای سفر