به گزارش مانا؛ مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: پیش نویس سند راهبردی گردشگری دریایی جهت تایید نهایی به ۱۲ دستگاه مرتبط با امور دریایی ارسال شده بود تاکنون به تایید ۱۰ دستگاه رسیده است.

غروب دریا
دنیای سفر