پروژه پلنگ شمال شرق ایران از تابستان سال ۱۳۹۲ پروژه ای در قالب یک پایان نامه دکتری آغاز  و طی آن در شمال شرقی ایران و پارک های ملی سالوک، ساریگل و تندوره سعی شد تا به تمامی ابعاد حفاظتی پلنگ ایرانی پرداخته شود.

در صدر این فعالیت ها مجهز کردن پلنگ ها به گردنبند ماهواره ای قرار داشت و در کنار آن  مدلسازی تاثیر شکار غیر مجاز بر زیستایی جمعیت پلنگ، الگوهای جابجایی و گستره خانگی، میزان…
دنیای سفر