به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرپرست هیات باستان شناسی “بررسی محدوده اجرای طرح گرمسیری در سرپل ذهاب” هدف از اجرای بررسی باستان شناختی محدوده اجرای طرح گرمسیری را بررسی و شناسایی مکان های باستانی منطقه و ثبت و ضبط دقیق آن ها برای جلوگیری از تخریب و به حداقل رساندن آسیب های احتمالی طی اجرای پروژۀ گرمسیری و در نهایت گردآوری اطلاعاتی برای انجام مطالعات روشمند در آینده اعلام…
دنیای سفر