احسان احمدی، استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در همایش شهرگردی هنری و ارتباطات، جوامع پایدار را مکان هایی می داند که مردم به کار و زندگی در آنها چه در حال و چه در آینده علاقه مند باشند و می گوید: شهر و حیات شهری روایتی است که شهروندان، در آن به ایفای نقش می پردازند.

شب هنر هلسینکی
دنیای سفر