مدیر پایگاه پژوهشی شوش، با اشاره به این که شوش اولین منطقه ایران است که تیشه باستان شناسان در آن به زمین خورده گفت: ما اقدامات و فعالیت های متفاوتی را در این پایگاه انجام داده و به سر و سامان رسانده ایم که از آن جمله می توان به تشکیل آزمایشگاه مرمت اشیای تاریخی در قلعه شوش اشاره کرد. این اشیای تاریخی، سال ها در  انباری نامناسب نگهداری مبی شد و ما پس از سال ها به همه این اشیا سر و سامان دادیم…
دنیای سفر