“جلب مشارکت جامعه محلی برای احیا و عرضه صنایع دستی بومی به عنوان معیشت جایگزین در روستای گل سفید” عنوان پروژه ای است که انجمن پایشگران محیط زیست (پاما) در ذیل پروژه حفاظت از زاگرس به انجام رسانده است. اما این پروژه چگونه توانست اعتماد عمومی را جلب کند و به چه میزان بر روی بحث های حفاظت تمرکز کرده است؟

«دنیای سفر» در گفت و گو با میترا البرزی منش مدیرعامل این انجمن از او درباره شیوه های ورود به…
دنیای سفر