باید خیلی سال از زمانی که مرد در دشت و صحرا تیروکمان دست می گیرد و بعدها که دشت و کوه ها را با اسلحه گرم زیر پا می گذارد، برای شکار گردن کلفت ترین کل و بزها بگذرد تا روزی میان عشق سه دخترش و شکار، ناچار به انتخاب شود و چهارگوشه تشک را ببوسد و تفنگ را زمین بگذارد. روح مادرانه دختران، کار خودش را کرده: شکارچی دیروز، محیط بان امروز است.

«مجتبی کریمی»، سال های سال شکار می کرده و حالا محیط بان…
دنیای سفر