به گزارش ایرنا، حیدر مستخدمین حسینی افزود: اگر به دنبال راهی برای تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران هستیم، باید مقدمات آن فراهم شود. بانک مرکزی و بانک های کشور باید تحول جدی در ساختار خود انجام دهند تا در شرایط رقابتی بتوانند حرفی برای اقتصاد بانکی داشته باشند.

وی سالم سازی و بازسازی ساختار مالی بانک ها را از جمله اولویت های نظام بانکی عنوان کرد و گفت: برای فراهم شدن زمینه حضور بانک های خارجی…
دنیای سفر