به گزارش خبرگزاری ایسنا، این زنجیره انسانی به شکل I Love Isfahan بود که برای قدردانی از میزبان نهمین دوره گردهمایی راهنمایان سراسر کشور در میان میدان نقش جهان نقش بست.

برای به تصویر کشیدن نماد “عشق” در این زنجیره از گل های مصنوعی استفاده شد، هزینه این گل ها صرف ایتام می شود و گل ها نیز برای استفاده دوباره بازگردانده خواهد شد.

شرکت کنندگان در تشکیل این زنجیره، با سر دادن سرود ای ایران، این…
دنیای سفر