۱۰۰ میلیون مسافر در قالب بیش از ۹۵۰ هزار پرواز؛ این عملکردی است که در سال ۲۰۱۵ فرودگاهی در جورجیای آمریکا به ثبت رسانده و نام خود را به عنوان بزرگ ترین فرودگاه مسافرتی جهان مطرح کرده است. مقایسه این آمار با شرایط بزرگ ترین فرودگاه ایران در سال گذشته به خوبی فاصله ای را نشان می دهد که باید پس از لغو تحریم ها با پیگیری های گسترده برطرف شود.

هرچند فرودگاه مهرآباد در سال گذشته براساس آمارهای رسمی…
دنیای سفر