یک روز روی محوطه های تاریخی که تا امروز شهرهای تاریخی با قدمت را در برمی گرفته اند، سد می سازند و محوطه تاریخی را آب گیری می کنند، یک روز برای پا گذاشتن بر روی تاریخ، ساخت مترو را بهانه می کنند و قبل از استحکام بخشی و بررسی محوطه که آیا تحمل لرزش های شبانه روزی را دارد، تونل حفر می کنند و قطار حرکت می دهند.

گاهی حتی اگر نشانه هایی از تاریخ پیدا کنند، نامه نگاری ها برای جلوگیری از هر اقدامی صبر…
دنیای سفر