گردشگری اجتماع محور می تواند یک مفهوم کلیدی برای کوشش عمان به پیشبرد توسعه قالب های پایدار گردشگری در مقابل گردشگری انبوه باشد. عمان که موطن انواع میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی است با چالش هایی بر حسب دسترسی گردشگر به عناصر میراث مواجه است. در حالی که این عدم دسترسی شاید یکی از عواملی باشد که باعث حمایت از این سایت های میراث می شود، همچنین هزینه فرصتی برحسب توسعه محلی دارد. ابتکار عمل های گردشگری…
دنیای سفر