داستان هنرهای بومی استان تهران، حکایتی است آکنده از تلخی ها و شیرینی ها، فرازو فرود هنر صنایع دستی در خطه پهناور تهران که در دامنه جنوبی رشته کوه های البرز و در سالیان دراز خود را نگاه داشته، هم کانون در مسیری قرار گرفته که استمرار آن رکود و گوشه گیری در این زمینه را به همراه خواهد داشت.

استان تهران به دلیل مرکزیت سیاسی و اجتماعی ایران زمین همواره از استان های دارای اهمیت و مورد توجه کشور بوده…
دنیای سفر