مرکز پژوهش های مجلس با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید اعلام کرده است، تخریب محیط کسب و کار از سوی دولت ها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که مدیریت نادرست در زمینه استفاده از دلارهای نفتی دارند، دو پیامد برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مرگ کسب و کار در ایران را معرفی کرد. بررسی این گزارش حاکی از آن…
دنیای سفر