بارها و بارها اسطوره فریدون و ضحاک را شنیده ایم یا خوانده ایم.

ضحاکی که با دو بوسه ی شیطان، دو مار سیاه بر شانه هایش می روید و به تجویز همان شیطان نیز هر روز باید مغز سر دو جوان را به آنها بخوراند.

کاوه ای که از این ظلم به ستوه می آید و با از دست دادن فرزندانش در این ستم اهریمنی، پیشبند چرمین آهنگری خود بر سر نیزه می زند و با قیام و یاری مردم ضحاک را شکست می دهد و فریدون را بر اورنگ پادشاهی…
دنیای سفر