به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر دفتر یونسکو در تهران از وجود سه میلیون کشتی غرق شده و تعداد زیادی محوطه تاریخی زیر آب خبر داد و گفت: متاسفانه با همه گیر شدن هنر غواصی بسیاری از محوطه های تاریخی زیر آب غارت شده اند. در خلیج فارس میراث بسیاری داریم که ممکن است به زیر آب رفته باشند. ما درباره این میراث با معاون میراث فرهنگی ایران صحبت کرده ایم و قرار است برنامه های آموزشی در این زمینه برگزار کنیم…
دنیای سفر