حمل و نقل یکی از اضلاع اصلی صنعت گردشگری است.

 بازسازی حمل ونقل هوایی ایران
دنیای سفر