عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه بینالود اظهار کرد: زمانی که از توسعه صنعت گردشگری در مقصد صحبت می کنیم نمی توانیم جامعه محلی را حذف کنیم. سه دسته از عوامل جزء کنشگران و بازیگران اصلی صنعت گردشگری به شمار می روند که شامل بنگاه های خدمات دهی، دولت ها و جامعه میزبان می شوند.

دکتر فرید جواهرزاده با اشاره به اهمیت کیفیت میزبانی از گردشگر گفت: فرهنگ گردشگرپذیری یا نسل به نسل منتقل شده یا…
دنیای سفر