تحریم ها علاوه بر آنکه اقتصاد ایران در معنای عام کلمه را تحت تاثیر خود قرار داده بود، به طور خاص بر روی اقتصاد سبز و مسائل مرتبط با آن تاثیر قابل توجهی داشت، حال در فضای پساتحریم، فرصت مناسبی برای رشد اقتصاد سبز در ایران ایجاد شده است، اما آیا سازمان حفاظت محیط زیست برنامه ای را برای تحرک در این فضا تدارک دیده است و حوزه های مورد تاکید برای ورود کدام عرصه ها هستند؟

دنیای سفر در گفت و گو با…
دنیای سفر