قدیمی ترین کشور دنیا کجاست؟

یازده کشور کهن جهان در این کلیپ مورد بررسی قرار گرفته…

کشورهایی که قدمت قدیمی دارند در کلیپ زیر ۱۱ کشور مورد بررسی قرار گرفته که ایران در رده نخست قرار گرفته .