عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با اشاره به انواع تبلیغات جاذبه های گردشگری یک شهر گفت: در بین سه روش تبلیغاتی محیطی، اینترنتی و رسانه ای و تبلیغات سینه به سینه، نوع آخر تبلیغات، مؤثرترین روش جذب گردشگر به شمار می رود.

دکتر حامد بخشی، اظهار کرد: تبلیغات سینه به سینه زمانی است که توریست به یکی از جاذبه های گردشگری یک مکان می رود و پس از بازگشت رضایت خود از این سفر…
دنیای سفر