مازندران به عنوان یکی از مراکز عمده باستان شناسی با غنای چند هزار ساله توانسته است کانون توجه بزرگان علم باستان شناسی قرار گیرد. خطه سرسبزی که در تمامی ادوار تاریخی خود نه تنها انسان های نخستین بلکه انسان های هوشمند مدرن را نیز به سوی خود جلب کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط عده ای از باستان شناسان خبره حدودا ۲۴۷۵ نقطه باستانی در استان مازندران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت.

هدف از…
دنیای سفر