به گزارش دنیای سفر و به نقل از گاردین یک شرکت چندملیتی در ژاپن کار خود را برای آنچه بزرگ ترین مزرعه شناور خورشیدی می خواند آغاز کرده است.

نیروگاهی که در استان چیبا ژاپن ساخته می شود قرار است تامین برق ۵ هزار خانوار را به عهده داشته باشد و کار ساخت آن تا سال ۲۰۱۸ به پایان برسد.

نیروگاه های خورشیدی جدیدی که هم اکنون در ژاپن در حال ساخت هستند به عنوان بخشی از برنامه دولت به سمت انرژی های…
دنیای سفر