ساختمان ها و بناهای تاریخی، سازه هایی هستند که به سبب سبک خاص معماری، ماندگاری و قدمت قابل توجه و یا وقوع وقایع خاص تاریخی، اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی بسیار ارزشمند تلقی می شوند و در حقیقت همین ارزش ها است که ما را به سمت حفاظت از آنها سوق می دهد.

 “حفاظت تاریخی” یا “حفاظت میراث فرهنگی” تلاشی است در جهت حفظ، نگهداری و مصون نگه داشتن بناها، اشیا، چشم اندازها و آثار دیگری که از اهمیت تاریخی…
دنیای سفر