در نظرسنجی از مسافران، بخش زیادی از مراکز بین راهی که به عنوان مکانی برای آرامش چند ساعته مسافران در نظر گرفته شده، هنوز نتوانسته اند تا کنون رضایت مشتریان خود را صد در صد جلب کنند.

اما در این میان وضعیت مجتمع هایی که وابسته به بخش خصوصی اند از بقیه بهتر است. ایجاد راه و ساختمان های بین راهی در سرزمین ایران پیشینه ای کهن دارد. ایرانیان در مسیر و فواصل معین، مکان ها و اطراق گاه هایی ایجاد کرده…
دنیای سفر