نگاهی به آمارهای آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا در سال ۹۳ نشان از آن دارد که تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس بیش ترین میزان مصرف بنزین را در میان دیگر استان ها به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس، تهران در کل سال ۹۳ چیزی در حدود ۵ هزار و ۵۶ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده  است. در عین حال، اصفهان نیز با رقم یک هزار و ۸۵۲ میلیون لیتری در رتبه بعدی مصرف بنزین در سال ۹۳ قرار دارد….
دنیای سفر